Đăng ký

Bài 1 trang 53 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa \(H_3PO_4\) với lượng dư :

a) \(2H_3PO_4 + 3BaO \rightarrow Ba_3(PO_4)_2 \downarrow + 3H_2O\)

b) \(2H_3PO_4 + 3Ba(OH)_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 \downarrow + 6H_2O\)

c) \(2H_3PO_4 + 3K_2CO_3 \rightarrow 2K_3PO_4 + 3H_2O + 3CO_2\)