Đăng ký

Bài 2 trang 53 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric.

- Những điểm giống nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric:

 Giống nhau do các tính chất chung của một axit vô cơ ( chất chỉ thị màu, phản ứng trung hòa,... )

- Những điểm khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric :

+ Axit nitric có 1 nấc điện li , axit photphoric có 3 nấc điện li.

+ Axit nitric là một axit mạnh , axit photphoric là axit có độ mạnh trung bình.

+ Axit nitric có tính chất oxi hóa , còn axit photphoric không có tính chất oxi hóa.