Đăng ký

Bài 5 trang 27 SGK Hình học 10

Đề bài

Trong các mặt phẳng \(Oxy\) cho điểm \((x_0; y_0)\)

a) Tìm tọa độ điểm \(A\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Ox\);

b) Tìm tọa độ điểm \(B\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Oy\);

c) Tìm tọa độ điểm \(C\) đối xứng với \(M\) qua gốc \(O\).

Hướng dẫn giải

Dựa vào đồ thị hàm số và tính chất đối xứng để làm bài.

Lời giải chi tiết

a) Hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành thì có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau.

  \({M}({x_0};{y_0}) \Rightarrow {A}({x_0}; - {y_0})\)

b) Hai điểm đối xứng với nhau qua trục tung thì có tung độ bằng nhau còn hoành độ thì đối nhau.

  \({M}({x_0};{y_0}) \Rightarrow {B}( - {x_0};{y_0})\)

c) Hai điểm đối xứng nhau qua gốc \(O\) thì các tọa độ tương ứng đối nhau.

  \(M({x_0};{y_0}) \Rightarrow C( - {x_0}; - {y_0})\)