Đăng ký

Bài 4 trang 26 SGK Hình học 10

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\). Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Tọa độ của điểm \(A\) là tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow{OA}\);

b) Điểm \(A\) nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng \(0\);

c) Điểm \(A\) nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng \(0\);

d) Hoành độ và tung độ của điểm \(A\) bằng nhau khi và chỉ khi \(A\) nằm trên tia phân giác của góc phần tư thứ nhất.

Hướng dẫn giải

Dựa vào các khái niệm đã học trong sách giáo khoa để làm bài.

Lời giải chi tiết

a) Đúng vì \(\overrightarrow {OA}  = \left( {{x_A} - 0;\;{y_A} - {y_0}} \right) = \left( {{x_A};\;y{  _A}} \right).\)

b) Đúng vì mọi điểm nằm trên trục hoành đều có tung độ bằng \(0.\)

c) Đúng vì mọi điểm nằm trên trụ tung đều có hoành độ bằng \(0.\)

d) Sai vì tia phân giác của góc phần tư thứ nhất có phương trình là: \(y=x.\)