Đăng ký

Bài 3 trang 26 SGK Hình học 10

Đề bài

Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a) \(\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{i}.\);                                    

b) \(\overrightarrow{b}= -3 \overrightarrow{j}.\)

c) \(\overrightarrow{c} = 3\overrightarrow{i} - 4\overrightarrow{j}.\)                         

 d) \(\overrightarrow{d} = 0,2\overrightarrow{i}+  \sqrt3\overrightarrow{j}.\)

Hướng dẫn giải

Cho vecto: \(\;\overrightarrow u  = a\overrightarrow i  + b\overrightarrow j  \Rightarrow \overrightarrow u  = \left( {a;\;b} \right).\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có    \(\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{i}= 2\overrightarrow{i}+ 0\overrightarrow{j}\)  suy ra \(\overrightarrow{a}= (2;0)\)

Tương tự ta có:

b) \(\overrightarrow{b}= (0; -3)\)

c) \(\overrightarrow{c}= (3; -4)\)

 d) \(\overrightarrow{d} = (0,2;  \, \sqrt 3)\)

shoppe