Đăng ký

Bài 4 trang 45 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat: 

\(4Fe(NO_3)_3 \xrightarrow[]{t^0} 2Fe_2O_3 +12NO_2 +3O_2\)

Tổng các hệ số bằng 21. Vì vậy, chúng ta chọn D

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat:

\(Hg(NO_3)_2 \rightarrow Hg + 2NO_2 \uparrow + O_2\)

Tổng các hệ số bằng 5. Vì vậy, chúng ta chọn A.

shoppe