Đăng ký

Bài 3 trang 45 - Sách giáo khoa Hóa 11

So sánh tính chất hóa học chung và khác biệt giữa \(HNO_3 \) và \(H_2SO_4\)

- Tính chất chung:

+ Đều là axit mạnh.

+\(HNO_3\) và \(H_2SO_4\) đặc nóng cho phản ứng oxi hóa.

-Tính chất khác biệt :

\(HNO_3\) loãng hay đậm đặc đều có phản ứng oxi hóa khử, còn \(H_2SO_4\) khi nung nóng mới có phản ứng oxi hóa khử. Riêng Fe và Al không bị oxi hóa bởi \(HNO_3 \) đặc nguội.