Đăng ký

Bài 2 trang 45 - Sách giáo khoa Hóa 11

Lập các phương trình hóa học: 

a) \(Ag + 2HNO_3 ( đặc) \rightarrow NO_2 \uparrow + AgNO_3 + H_2O\)

b) \(3Ag + 4HNO_3 ( loãng) \rightarrow NO \uparrow + 3AgNO_3 + 2H_2O\)

c) \(8Al + 30HNO_3 \rightarrow 3N_2O \uparrow + 8Al(NO_3)_3 + 15H_2O\)

d) \(4Zn + 10HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3 + 4Zn(NO_3)_2 + 3H_2O\)

e) \(3FeO + 10HNO_3 \rightarrow 3Fe(NO_3)_3 + NO\uparrow + 5H_2O\)

g) \(3Fe_3O_4 +28HNO_3 \rightarrow NO\uparrow 9Fe(NO_3)_3 +14H_2O\)