Đăng ký

Bài 4 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao

Đề bài

Cho đường thẳng \(\Delta :ax + by + c = 0\) và điểm \(I({x_0};{y_0}).\)Viết phương trình đường thẳng  đối xứng với đường thẳng Δ qua I.

Hướng dẫn giải

Đường thẳng Δ' đối xứng với đường thẳng Δ qua  I thì Δ // Δ' do đó phương trình tổng quát của Δ' có dạng \(ax + by + c' = 0\,\,(c' \ne c)\).Ta có

Loại trường hợp \(c=c’\).

Vậy \(\Delta '\,\,:ax + by - c - 2(a{x_o} + b{y_o} + c) = 0\)

shoppe