Đăng ký

Bài 35 trang 31 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đề bài
Bài 35. Cho điểm \(M(x\,;y).\) Tìm tọa độ của các điểm

a) \({M_1}\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Ox\).

b) \({M_2}\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Oy\).

c) \({M_3}\) đối xứng với \(M\) qua gốc tọa độ \(O\).

Hướng dẫn giải

a) \({M_1}(x\,;\, - y);\)                             

b) \({M_2}( - x\,;\,y);\)                           

c) \({M_3}( - x\,;\, - y).\)