Đăng ký

Bài 31 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 31. Biểu thị các lôgarit sau đây theo lôgarit thập phân (rồi cho kết quả bằng máy tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

\({\log _7}25;\;\;{\log _5}8;\;\;{\log _9}0,75;\;\;{\log _{0,75}}1,13.\)

Hướng dẫn giải

\({\log _7}25 = {{\log 25} \over {\log 7}} \approx 1,65\)

\({\log _5}8 = {{\log 8} \over {\log 5}} \approx 1,29\)

\({\log _9}0,75 = {{\log 0,75} \over {\log 9}} \approx  - 0,13\)

\({\log _{0,75}}1,13 = {{\log 1,13} \over {\log 0,75}} \approx  - 0,42\)

shoppe