Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Toán lớp 12 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 34 trang 35 SGK giải tích 12 nâng cao

a TXĐ: D = mathbb Rbackslash left{ { {2 over 3}} right} Vì mathop {lim }limits{x to  + infty } y = mathop {lim }limits{x to  + infty } {{x + 2} over {3x + 2}} = mathop {lim }limits{x to  + infty } {{1 {2 over x}} over {3 + {2 over x}}} = {1 over 3} và mathop {lim

Bài 35 trang 35 SGK giải tích 12 nâng cao

a TXĐ: D =mathbb Rbackslash left{ 0 right} Vì mathop {lim }limits{x to {0^ + }} y = mathop {lim }limits{x to {0^ }} y =  infty  nên x = 0 là tiệm cận đứng. mathop {lim }limits{x to  pm infty } left[ {y left {x 3} right} right] = mathop {lim }limits{x to  pm

Bài 36 trang 35 SGK giải tích 12 nâng cao

a TXĐ: D =mathbb Rbackslash infty ;1{rm{]}} cup {rm{[}}1; + infty Tiệm cận xiên khi x to  + infty Ta có: a = mathop {lim }limits{x to  + infty } {{sqrt {{x^2} 1} } over x} = mathop {lim }limits{x to  + infty } {{xsqrt {1 {1 over {{x^2}}}} } over x} = mathop {lim

Bài 37 trang 36 SGK giải tích 12 nâng cao

a TXĐ: D = left { infty ; 1} right] cup left[ {1; + infty } right a = mathop {lim }limits{x to  + infty } {y over x} = mathop {lim }limits{x to  + infty } left {1 + {{sqrt {{x^2} 1} } over x}} right = mathop {lim }limits{x to  + infty } left {1 + sqrt {1 {1 over

Bài 38 Trang 36 SGK giải tích 12 nâng cao

  a Ta có: y = x + 1 + {5 over {x 3}} TXĐ: D =mathbb Rbackslash left{ 3 right} Vì  left{ matrix{ y'left 1 right = 0 hfill cr yleft 1 right = 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{ b = 3 hfill cr c = 0 hfill cr} right. mathop {lim }limits{x to {3^ + }

Bài 39 trang 36 SGK giải tích 12 nâng cao

a y = x 1 {2 over {x + 2}} TXĐ: D =mathbb Rbackslash left{ { 2} right} mathop {lim }limits{x to {{left { 2} right}^ + }} y =  infty và mathop {lim }limits{x to {{left { 2} right}^ }} y =  + infty nên x = 2 là tiệm cận đứng. mathop {lim }limits{x to  pm

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Toán lớp 12 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!