Đăng ký

Bài 26 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 26. Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng:

a) \({\log _a}x < {\log _a}y \Leftrightarrow 0 < x < y;\)                         

b) \({\log _a}x < {\log _a}y \Leftrightarrow x > y > 0;\)

Hướng dẫn giải

a) \(a > 1\);                                     b) \(0 < a <1\)

shoppe