Đăng ký

Bài 36 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 36. Trong mỗi trường hợp sau, hãy tìm x:

a) \({\log _3}x = 4{\log _3}a + 7{\log _3}b\) 

b) \({\log _5}x = 2{\log _5}a - 3{\log _5}b\)

Hướng dẫn giải

a) \({\log _3}x = 4{\log _3}a + 7{\log _3}b = {\log _3}{a^4} + {\log _3}{b^7} = {\log _3}\left( {{a^4}{b^7}} \right) \Rightarrow x = {a^4}{b^7}\)

b) \({\log _5}x = 2{\log _5}a - 3{\log _5}b = {\log _5}{{{a^2}} \over {{b^3}}} \Rightarrow x = {{{a^2}} \over {{b^3}}}.\)