Đăng ký

Bài 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau?

Hướng dẫn giải

Áp dụng: tính chất trung điểm, công thức tính diện tích hình thang.

Lời giải chi tiết

Cho  hình thang \(ABCD\). Gọi \(M, N\) lần lượt là trung điểm của hay đáy \(AB, CD\). Ta có hai hình thang \(AMND\) và \(BMNC\) có cùng chiều cao, có đáy trên bằng nhau \(AM = MB\), có đáy dưới bằng nhau \(DN = NC\). Vậy chúng có diện tích bằng nhau.

shoppe