Đăng ký

Giải bài 31 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Xem hình 144. Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích).

Hướng dẫn giải

Các hình có cùng diện tích là :

Các hình 1, 5, 8 (có diện tích bằng 2.4 = 8 ô vuông)

Các hình 2, 6, 9 (có diện tích bằng 6 ô vuông)

Các hình 3, 7 (có diện tích bằng 9 ô vuông)