Đăng ký

Giải bài 29 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hình thang có diện tích bằng nhau?

Hướng dẫn giải

 Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau vì :

 Hai hình thang mới có độ dài đáy lớn bằng nhauu , độ dài đáy nhỏ bằng nhau, đồng thời có cùng đường cao nên có cùng diện tích.