Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 123 Toán 8 Tập 1

Đề bài

Hãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao (h.136).

 

Hướng dẫn giải

SADC = \({1 \over 2}\) AH.DC

SABC = \({1 \over 2}\)AH.AB

SABCD = SABC + SADC = \({1 \over 2}\)AH.AB + \({1 \over 2}\)AH.DC = \({1 \over 2}\)AH.(AB + DC)

shoppe