Đăng ký

Giải bài 27 trang 125 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích? Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với một hình bình hành cho trước.

Hướng dẫn giải

 Hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF có cùng diện tích vì chiều cao của hình bình hành bằng chiều rộng của hình chữ nhật, đáy hình bình hành là chiều rộng của hình chữ nhật.

 Từ đó suy ra cách vẽ một hình chữ nhật (ABCD) có cùng diện tích với một hình bình hành (ABEF) cho trước.

 Dựng tia Ax \(\perp\) AB , tia By \(\perp\) AB , Ax cắt EF tại D, By cắt EF tại C.

 Ta được hình chữ nhật ABCD.