Đăng ký

Giải bài 28 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Xem hình 142 (IG // FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE.

Hướng dẫn giải

 Đặt FE = ER = RU = a

 Gọi khoảng cách giữa hai đường thẳng song song IG và FU bằng h.

 Ta có :

   \(S_{FIGE}=S_{IGRE}=S_{IGUR}\) (cùng bằng a.h)

   \(S_{IFR}=S_{GEU}\) (cùng bằng a.h)

  Vậy, các hình IGRE , IGUR , IFR , GEU có cùng diện tích với hình bình hành FIGE.