Đăng ký

Bài 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) – x3 + 3x2 – 3x + 1;

b) 8 – 12x + 6x2 – x3.

Hướng dẫn giải

Áp dụng: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu.

Lời giải chi tiết

a) – x3 + 3x2– 3x + 1 = 1 – 3 . 12 . x + 3 . 1 . x2 – x3

                                 = (1 – x)3

 b)    8 – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3 . 22. x + 3 . 2 . x2 – x3

                                     = (2 – x)3

shoppe