Đăng ký

Giải bài 29 trang 14- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đố: Đức tính đáng quý.

Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng với biều thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người.

\(x^3 – 3x^2 + 3x – 1  \)                     N

 \(16 + 8x + x^2  \)                        U

  \(3x^2 + 3x + 1 + x^3 \)               H

  \(1 – 2y + y^2   \)                            Â

Hướng dẫn giải

Ta có:

\(x^3 – 3x^2 + 3x – 1 = x^3 – 3 . x^2. 1+ 3 . x .1^2 – 1^3 = (x – 1)^3\) 

\(16 + 8x + x^2= 4^2 + 2 . 4 . x + x^2 = (x+4)^2                                                     \)

\( 3x^2 + 3x + 1 + x^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1                                  = (1 + x)^3\)

\( 1 – 2y + y^2 = 1^2 - 2 . 1 . y + y^2                                                      = (y - 1)^2\)

Vậy:

Đức tính quý báu của con người là: NHÂN HẬU