Đăng ký

Giải bài 32 trang 16- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

                                                        a) (3x + y)( -  + ) = \( 27x^3 + y^3\)

b) (2x - )( + 10x + ) =\( 8x^3 - 125.\)

Hướng dẫn giải

a) \((3x + y) (9x^2 – 3xy + y^2 ) = 27x^3 + y^3\)

b) \((2x - 5)(4x^2+ 10x +25 ) = 8x^3 - 125.\)

shoppe