Đăng ký

Giải bài 27 trang 14- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(x^3 + 12x^2 + 48x + 64\)               tại x = 6;

b) \(x^3 – 6x^2 + 12x- 8 \)                    tại x = 22.

Hướng dẫn giải

a)\(x^3+12x^2+48x+64=x^3+12x^2+48x+64=x^3+3.x^2.4+3.x.4^2+4^3=(x+4)^3\)

Thay x = 6 vào ta được:

\((x+4)^3=(6+4)^3=10^3=1000\)

b)\( x^3−6x^2+12x−8=x^3−6x^2+12x−8=x^3−3.x^2.2+3.x.2^2−2^3=(x−2)^3\)

Thay x = 22 vào ta được:

\((x-2)^3=(22−2)^3=20^3=8000\)