Đăng ký

Giải bài 27 trang 14- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) \(– x^3 + 3x^2 – 3x + 1;\)

b) \(8 – 12x + 6x^2 – x^3.\)

Hướng dẫn giải

\(a) – x^3 + 3x^2– 3x + 1 = 1 – 3 . 1^2 . x + 3 . 1 . x^2 – x^3                                  = (1 – x)^3\)\( b)    8 – 12x + 6x^2 – x^3 = 2^3 – 3 . 2^2. x + 3 . 2 . x^2 – x^3                                      = (2 – x)^3\)