Đăng ký

Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9

Đề bài

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

Hướng dẫn giải

Tự tỉa ở thực vật là kết quả của cạnh tranh cùng loài và cả khác loài, cạnh tranh về ánh sáng và dinh dưỡng , dẫn đến những cá thể yếu không có khả năng cạnh tranh sẽ bị chết và bị tỉa .

Hiện tượng tự tỉa thưa diễn ra mạnh mẽ khi cây mọc dày thiếu ánh sáng.