Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) - Sinh lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 9

Menden cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền cặp gen quy định. Các cặp nhân tố di truyền cặp gen phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử dẫn đến sự phân li độc lập của các tính trạng. Sau đó các cặp nhân tố di truyền cặp gen  được tổ hợp tự do với nhau  trong thụ tinh d

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 9

Các cặp nhân tố di truyền cặp gen  đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 9

Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa. Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị phong phú hơn nhiều so với những loài vô tính  Vì sự phân li độc lập  của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử sẽ tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau . Hai

Bài 4 trang 19 SGK Sinh học 9

Chọn đáp án d Vì: Bố có tóc thẳng ,mắt xanh=> kiểu gen aabb => mẹ không được cho giao tử ab, aB, Ab vì nếu mẹ có giao tử các loại giao tử đó thì con sinh ra không thể 100%  mắt đen tóc xoăn => mẹ có kiểu gen AABB

Câu 1 trang 19 Sách giáo khoa Sinh học 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như sau : Menden cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền gen quy định . Qua hình 5.1 , cơ thể mẹ giảm phân cho một loại giao tử ab , sự thụ tinh của hai loại giao tử này tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen là AaBb . + Khi cơ thể lại F

Câu 2 trang 19 Sách giáo khoa Sinh học 9

Nội dung của quy luật phân li độc lập là : “ Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử . ”

Câu 3 trang 19 Sách giáo khoa Sinh học 9

Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa . Ở các loài sinh sản giao phối , biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài vô tính vì ở loài sinh sản giao phối có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng trong quá trình phát s

Câu 4 trang 19 Sách giáo khoa Sinh học 9

Đáp án d : Vì:       P : tóc xoăn, mắt đen     x      tóc thẳng, mắt xanh                       AABB                                       aabb            G  :         AB                                           ab            F1 :                           AaBb                                     1

Quan sát hình 5 và: Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.

Vì F1 có kiểu gen AaBb => khi lai F1 x F1 thì 1 bên cho 4 giao tử đựcAB,ab,Ab,aB,và 1 bên cho 4 giao tử cái Ab,AB,ab,aB => mỗi bên cho 4 giao tử => 4x4 = 16 tổ hợp  Bảng 5 : Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng   Vàng trơn Vàng nhăn Hạt xanh trơn Hạt xanh nhăn Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2 9AB 3aaB 1

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) - Sinh lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!