Đăng ký

Bài 15 trang 72 SGK Đại số 10

Đề bài

Tập nghiệm T của phương trình \({{({m^2} + 2)x + 2m} \over x} = 2\)  trong trường hợp \(m≠0\)  là:

(A) \(T = \left\{ { - {2 \over m}} \right\}\)

(B) \(T = Ø\)

(C) \(T =\mathbb R\)

(D) \(T =\mathbb R  \backslash \left \{0\right\}\)

Hướng dẫn giải

ĐKXĐ: \(x≠0\)

Phương trình đưa về dạng:

\(⇒(m^2+2)x+2m=2x\)

\(⇒ m^2x+2m=0\)

\(m≠0\) do đó nghiệm của phương trình là \(x = {{ - 2} \over m}\)

Chọn A

shoppe