Đăng ký

Bài 14 trang 71 SGK Đại số 10

Đề bài

Điều kiện của phương trình \(x + 2 - {1 \over {\sqrt {x + 2} }} = {{\sqrt {4 - 3x} } \over {x + 1}}\) là:

(A) \(x>-2\) và \(x≠-1\)

(B) \(x>-2\) và \(x <{4 \over 3}\)

(C) \(x≠ -2\) và \(x ≠ -1\)

(D) \(x>-2, x≠-1\) và \(x ≤ {4 \over 3}\)

Hướng dẫn giải

+) Dựa vào quy tắc tìm tập xác định của hàm số để tìm tập xác định.

Lời giải chi tiết

Hàm số xác định  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 2 > 0\\x + 1 \ne 0\\4 - 3x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x > - 2\\x \ne -1\\x \le \frac{4}{3}\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}- 2 < x \le \frac{4}{3}\\x \ne -1\end{array} \right..\)

Chọn D

shoppe