Đăng ký

Bài 1 trang 70 SGK Đại số 10

Đề bài

Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ

Hướng dẫn giải

Hai phương trình là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Ví dụ

Hai phương trình \(2(x-1) = 3\) và \(2(x-1)+ {1 \over {x + 2}} = 3+ {1 \over {x + 2}}\) là hai phương trình tương đương vì cả hai phương trình đều có cũng tập nghiệm \(S = \left\{ {\frac{5}{2}} \right\}.\)

shoppe