Đăng ký

Bài 15 trang 28 Hình học 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 15. Cho tam giác \(ABC\) cố định và một điểm \(S\) thay đổi. Thể tích của khối chóp \(S.ABC\) có thay đổi hay không nếu:

a) Đỉnh \(S\) di chuyển trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng \((ABC)\) ;

b) Đỉnh \(S\) di chuyển trên một mặt phẳng song song với chỉ một cạnh đáy ;

c) Đỉnh \(S\) di chuyển trên một đường thẳng song song với một cạnh đáy ?

Hướng dẫn giải

a) Thể tích khối chóp \(S.ABC\) không đổi do diện tích đáy và chiều cao không đổi.

b) Có thể thay đổi do chiều cao thay đổi.

c) Không đổi do diện tích đáy và chiều cao không đổi.

 

shoppe