Đăng ký

Bài 14 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 14. Cho các số thực a, x, y với x < y. Hãy tìm điều kiện của a để \({a^x} > {a^y}\).

Hướng dẫn giải

Với x < y điều kiện để \({a^x} > {a^y}\) là 0 < a < 1.

shoppe