Đăng ký

Bài 12 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 12. Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0<a<b, thì \({a^x} < {b^x}\)”. Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đó là đúng?

(A) x bất kì

(B) x > 0

(C) x < 0

Hướng dẫn giải

x >0. Chọn (B)