Đăng ký

Bài 13 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 13. Xét mệnh đề: “Với các số thực x, a, b, nếu \({a^x} < {a^y}\). Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó là đúng?

(A) a bất kì

(B) a > 0

(C) a > 1

Hướng dẫn giải

a>1. Chọn (C)