Đăng ký

Bài 14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1.

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất: tích của bất kì số nào với 1 đều bằng chính nó và nhận xét x và y là khác dấu.

Lời giải chi tiết

Vì tích của bất kì số nào với 1 đều bằng chính nó. Bên cạnh đó, x và y là khác dấu. Do đó, để đơn thức có giá trị = 9 thì chúng ta có hai cách:

+) Lấy tích của -9 với số mũ lẻ của x 

Ví dụ :  -9xy ; -9x³y ; -9xy³ ; -9xy² ; v.v…
Tổng quát của trường hợp này là : -9.\(x^{2k + 1}\).yⁿ
(Tức là số mũ của x phải lẽ,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N)

+) Lấy tích của 9 với số mũ chẵn của x 

Ví dụ: 9x²y ; 9x²y² ; 9x^4.y³ ; v.v…
Tổng quát của trường hợp này là : -9.\(x^{2k}\).yⁿ
(Tức là số mũ của x chẵn,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N)

shoppe