Đăng ký

Bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\frac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\)

Lời giải chi tiết

Cả mảnh vải dài số mét vải là:

\(3,75:\frac{{75}}{{100}} = 3,75.\frac{{100}}{{75}} = 5\left( m \right)\)

Đáp số: 5m

shoppe