Đăng ký

Bài 135 trang 56 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Một xí nghiệp đã thực hiện \({5 \over 9}\) kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Hướng dẫn giải

Đã thực hiện \(\frac{5}{9}\) kế hoạch => còn \(1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}\) kế hoạch chưa thực hiện <=> 560 sản phẩm

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\frac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\)

Lời giải chi tiết

Vì xí nghiệp đã làm được  \({5 \over 9}\)  kế hoạch nên còn lại \({4 \over 9}\) kế hoạch.

Còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành có nghĩa là \({4 \over 9}\)  kế hoạch bằng 560 sản phẩm.

Do đó số sản phẩm theo kế hoạch là :

\(560:{4 \over 9} = {{560.9} \over 4} = 1260\) (sản phẩm).

shoppe