Đăng ký

Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm một số biết : 

a) \(\frac{2}{3}\) của nó bằng 7,2 ;                        

b) \(1\frac{3}{7}\) của nó bằng -5.

Hướng dẫn giải

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\frac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{2}{3}\) của nó bằng 7,2 nên ta có số đó là: \(7,2:\frac{2}{3} = 7,2.\frac{3}{2} = 10,8\)

b) \(1\frac{3}{7}\)  (hay \(\frac{{10}}{7}\) ) của nó bằng -5 nên ta có số đó là: \( - 5:\frac{{10}}{7} =  - 5.\frac{7}{{10}} =  - 3,5\)

shoppe