Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Trong quá trình quang hợp, cây hút cácbonic và thải ra khí ôxi.  Qúa trình này diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

+ Quá trình hô hấp diễn ra vào ban đêm. Thực vật hút khí ôxi, thải ra khí các –bôníc và hơi nước.  + Nếu quá trình quang hợp hay hô hấp của thực vật ngừng hoạt động thì thực vật sẽ chết.

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

+Không khí giúp cho thực vật quang hợp và hô hấp. +Khí ôxi có trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật. Khí cácbônic có trong không khí cần cho quá trình quang hợp của thực vật. Nếu thiếu khí ôxi hoặc cácbôníc thực vật sẽ chết.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!