Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

: +HÌNH 1: vẽ cơ quan tiêu hoá. Nó có chức năng trao đổi thức ăn. +HÌNH 2: vẽ cơ quan hô hấp. Nó có chức năng thực hiện quá trình trao đổi khí. +HÌNH 3: vẽ cơ quan tuần hoàn. Nó có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể. +HÌNH 4: vẽ cơ quan bài tiết. Nó có chức

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

: Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.  

Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ

:

Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

: + Cơ quan tiêu hoá lấy thức ăn, nước uống từ môi trường để tạo ra các chất dinh dưỡng và thải ra phân. + Cơ quan hô hấp lấy không khí để tạo ra ôxi và thải ra khí cácbôníc. + Cơ quan tuần hoàn nhận chất dinh dưỡng và ôxy đưa đến tất cả các cơ quan của cơ thể và thải khí cácbôníc vào cơ quan hô hấp

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!