Bài 1: Con người cần gì để sồng? - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1: Con người cần gì để sồng? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

: +Con người cần phải có: Không khí để thở, thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, bàn, ghế, giường, xe cộ, ti vi, … +Con người cần được đi học để có hiểu biết, chữa bệnh khi bị ốm, đi xem phim, ca nhạc, … +Con người cần có tình cảm với những người xung quanh như trong: gia đình, bạn bè, làng xóm, …

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

: Như mọi sinh vật khác, con người cần: Không khí và Thức ăn để duy trì sự sống của mình +Con ngöôøi caàn phaûi coù: Khoâng khí ñeå thôû, thöùc aên, nöôùc uoáng, quaàn aùo, nhaø ôû, baøn, gheá, giöôøng, xe coä, ti vi, … +Con ngöôøi caàn ñöôïc ñi hoïc ñeå coù hieåu bieát, chöõa beänh khi bò oám, ñi x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1: Con người cần gì để sồng? - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!