Đăng ký

Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 9

Đề bài

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Menden cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (cặp gen) quy định. Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử dẫn đến sự phân li độc lập của các tính trạng.

Sau đó các cặp nhân tố di truyền ( cặp gen)  được tổ hợp tự do với nhau  trong thụ tinh dẫn đến phát sinh các biến dị tổ hợp.