Đăng ký

Bài 4 trang 19 SGK Sinh học 9

Đề bài

 Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau.

Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều có mắt đen tóc xoăn ?

a)   AaBb

b)  AaBB

c)   AABb

d)   AABB

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án d

Vì:

Bố có tóc thẳng ,mắt xanh=> kiểu gen aabb
=> mẹ không được cho giao tử ab, aB, Ab vì nếu mẹ có giao tử các loại giao tử đó thì con sinh ra không thể 100%  mắt đen tóc xoăn

=> mẹ có kiểu gen AABB