Đăng ký

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 9

Đề bài

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Hướng dẫn giải

Các cặp nhân tố di truyền( cặp gen)  đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.