Đăng ký

Xác định khoảng cách

Xác định khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất. Gọi  \(d_1\) là khoảng cách từ điểm  \(M\) đến  \(S_1S_2\):

 

     \(\left\{\begin{matrix}d_2^2=\sqrt{S_1S_2^2+d_1^2}\\ d_2-d_1=k\lambda\end{matrix}\right. \Rightarrow \sqrt{S_1S_2^2+d_1^2}-d_1=k\lambda\)