Đăng ký

Sóng có cực đại cực tiểu

+) Khi sóng có cực đại thì điều kiện tại M sẽ là:

            \(d_2-d_1=k\lambda\)

+) Khi sóng có cực tiểu thì điều kiện tại điểm M là:

           \(d_2-d_1=(k+0,5)\lambda\)

Mở rộng nếu 2 nguồn lệc pha  \(\Delta \varphi\)

+) Cực đại:         \(d_2-d_1=k \lambda+\dfrac{\Delta \varphi}{2\pi}.\lambda\)

+ Cực tiểu:         \(d_-d_1=(k+0,5)\lambda+\dfrac{\Delta \varphi}{2\pi}.\lambda\)

            Với   \(\Delta \varphi= \varphi_2-\varphi_1\)