Đăng ký

Phương trình giao thoa sóng

Phương trình sóng tại điểm M:

  \(u_M=2A\cos\begin{bmatrix}\dfrac{\pi(d_2-d_1)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_2-\varphi_1}{2} & \end{bmatrix}.\cos\begin{bmatrix} \omega t-\dfrac{\pi(d_1+d_2)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_1+\varphi_2}{2}& \end{bmatrix}\)