Đăng ký

Tìm số điểm dao động

Bài toán tìm số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn  \(S_1S_2\) trong  \(MI\): (với  \(I\) là trung điểm  \(S_1S_2\))

        +) Cùng pha:     \(\dfrac{S_1S_2}{2\lambda} \leq k \leq \dfrac{d}{\lambda}\)

         +) Ngược pha:   \(\dfrac{S_1S_2}{2\lambda}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{d}{\lambda}-\dfrac{1}{2}\)

Với   \(d=\sqrt{MI^2+{\dfrac{S_1S_2^2}{4}}}\)