Đăng ký

Biên độ sóng giao thoa sóng

+) Biên độ sóng cơ tại M:

         \(A_M=\begin{vmatrix} 2A\cos\begin{bmatrix} \dfrac{\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_1+\varphi_2}{2}& \end{bmatrix} \end{vmatrix}\)

        \(A_M^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos \Delta \varphi_M\)

        \(\Delta \varphi_M=\dfrac{2\pi}{\lambda}(d_1-d_2)+\Delta \varphi\)