Đăng ký

Số điểm cực đại cực tiểu

Ta có các công thức sau đây:

     +) Cùng pha cực đại:  \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}\)

     +) Cùng pha cực tiểu:  \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2}\)

     +) Ngược pha cực đại:  \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2}\)

     +) Ngược pha cực tiểu:  \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}\)

     +) Vuông pha cực đại:  \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{4} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{4}\)

     +) Vuông pha cực tiểu:  \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{3}{4} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{3}{4}\)